21 มิถุนายน 2562 ดีเดย์ปิดอ่าวรูปตัว ก 8 จังหวัดถึง 15 สิงหาคม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/421219

อธิบดีกรมประมง กล่าวถึงมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562  ในบางส่วนของ 8 จังหวัด  ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ยังคงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาประกาศปิดอ่าวฯเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน-15 สิงหาคมของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตกบางส่วนของจ.ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน ของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร  สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือในข้อ 2 3 4 5 6และ 7 ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรฯที่กำหนด และเครื่องมือที่ใช้ทำประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้ทำประมงตามมาตรา 67 มาตรา 69 หรือ มาตรา 71 (1) แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยในส่วนบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท  ตามขนาดของเรือประมง หรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า และเครื่องมือ สัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิดจะถูกริบ ดังนั้นขอฝากชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด